Skärpta straff för olovlig körning och rattfylleribrott

Olovlig körning utan körkort

Ladda ner: Skärpta straff för olovlig körning och rattfylleribrott (pdf kB) I lagrådsremissen lämnas bland annat följande förslag. Maximistraffen för grov olovlig körning och rattfylleri höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år.

  Olovlig körning straff

Det finns ett behov av skärpta straffrättsliga reaktioner vid upprepade och allvarliga fall av olovlig körning och rattfylleribrott. I lagrådsremissen lämnas bl.a. följande förslag. • Maximistraffen för grov olovlig körning och rattfylleri höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år.


 • Straff för olovlig körning 15 år


 • skärpta straff för olovlig körning och rattfylleribrott

 • Grovt rattfylleri tidigare ostraffad
 • Olovlig körning första gången

  Här kan du ta del av de remissvar som inkommit till Justitiedepartementet för promemorian Skärpta straff för olovlig körning och rattfylleribrott (utkast till lagrådsremiss). Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.


  Olovlig körning konsekvenser

  Skärpta straff för olovlig körning och rattfylleribrott. Enligt en lagrådsremiss den 9 juni har regeringen (Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till. lag om ändring i lagen () om straff för vissa trafikbrott, lag om ändring i körkortslagen ().

  Olovlig körning straff 16 är

  Bland Tullverkets befogenheter ingår att vidta åtgärder för att förhindra, upptäcka och utreda brott enligt 4 och 4 a §§ lagen () om straff för vissa trafikbrott. Detta regleras i lagen () om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott.

  Grov olovlig körning straff

   Skärpta straff för olovlig körning och rattfylleri. SMC är positiva till förslaget från Justitiedepartementet som innebär skärpta straff för olovlig körning och rattfylleribrott. SMC framför att det är bra att utredaren klargör sambandet mellan trafikbrott och allvarliga trafikolyckor. skadade i trafiken. Det behövs fler.

  Grovt rattfylleri tidigare ostraffad

  motionstiden /22 som rör rattfylleri och olovlig körning. Yrkandena återfinns i bilaga 1. I ärendet har inhämtats en sammanställning av remissvaren till regeringens utkast till lagrådsremiss om skärpta straff för olovlig körning och rattfylleribrott. Vid utskottssammanträdet den 24 mars informerade.

  Straff för olovlig körning 15 år

 • Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari Regeringen har aviserat att en proposition om skärpta straff för olovlig körning och rattfylleribrott kommer att överlämnas till riksdagen i september. Fru talman! När det gäller eftersupning vill jag bara säga att det är utmärkt att vi nu går fram med ett ställningstagande.