Pedagogisk dokumentation exempel

  Vad är dokumentation i förskolan

1. lära känna det enskilda barnet 2. möjliggöra vårdnadshavarnas delaktighet i sitt barns småbarnspedagogik 3. förstå relationerna barnen emellan 4. känna igen och förstå på vilket sätt personalen och barnen i gruppen kommunicerar med varandra.

Pedagogisk dokumentation i praktiken

Pedagogisk dokumentation Hur ser en perfekt dokumentationen ut? Vad står det där? Vilka bilder ska användas? Hur mycket dokumentation krävs? Emellanåt hamnar producerandet av pedagogisk dokumentation just där, i att samla på sig bilder, filmer och snyggt uppsatta dokumentationer. Men är det verkligen vad begreppet står för? Självklart inte!.

Dokumentation i skolan skolverket

  Pedagogisk dokumentation innebär att pedagogerna genom att observera, dokumentera och tolka det man ser och hör (både under arbetet och efteråt) lättare kan se och förstå barnens olika tankar, föreställningar och läroprocesser inom skilda fenomen. De pedagogiska dokumentationerna möjliggör också ständig omprövning.

Pedagogisk dokumentation skolverket

› Skolutveckling › Inspiration och stöd i arbetet › Stöd i arbetet › Dokumentation i förskolan Dokumentation i förskolan Med hjälp av dokumentation ska du och dina kollegor följa barnens utveckling och lärande men också analysera och utvärdera utbildningens kvalitet.


Barnobservationer mall

gogisk dokumentation. Pedagogisk dokumentation är ett exempel på hur man kan synliggöra processerna i förskolans verksamhet och kan användas för att bedöma verksamhetens kvalitet, måluppfyllelse och vilka utvecklingsbehov som finns. En förhoppning är att stödmaterialet även ska fungera.


 • Exempel på dokumentation i förskolan
 • Individuell dokumentation i förskolan

  Processens genomförande Arbetet inleddes med en föreläsning kring pedagogisk dokumentation där Anna utgick från sin magisteruppsats, ”Man måste gå tillbaka för att kunna gå vidare”, samt visade på ett exempel från en förskola som arbetat med pedagogisk dokumentation i sitt reflektionsarbete med och kring barnens projekterande arbete.

  Observationsprotokoll förskola mall

  pedagogisk dokumentation som ett medel för utveckling för barnen och av den pedagogiska verksamheten (a.a.). Vad är pedagogisk dokumentation I skollagen () lyfts pedagogisk dokumentation fram som ett verktyg för pedagoger att använda i syfte att utvärdera verksamheten i förskolan. Men verktyget.
 • pedagogisk dokumentation exempel
 • Exempel på dokumentation i förskolan

 • Vad menas med pedagogisk dokumentation? Pedagogisk dokumentation är en benämning på ett arbetsverktyg och definieras utifrån innehåll och process, men även utifrån hur det insamlade materialet hanteras (Wehner-Godée, ). Begreppet pedagogisk dokumentation innefattar observation, dokumentation och reflekterande.