Definition kränkande behandling skolverket

  Mobbning i skolan polisanmälan

Skollagens definition av kränkande behandling är ”ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen kränker ett barns eller en elevs värdighet”. Både diskriminering och kränkande behandling är förbjudet i förskolor, skolor och andra verksamheter som lyder under skollagen.

Barn- och elevombudet

Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda – Hur skolan kan arbeta mot diskriminering och kränkande behandling Syftet med denna bok är att ge all personal i grundskolan och gymnasieskolan kunskaper och inspiration för att utveckla sitt arbete med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling.
 • definition kränkande behandling skolverket
 • Diskrimineringslagen


 • Vad är trakasserier
 • Diskrimineringslagen

  Elevhälsa Kränkande behandling Värdegrund och etik Länk till denna sida: För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk: ?id= För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial.


  Skolinspektionen

  S amtliga skolverksamheter som lyder under skollagen är skyldiga att jobba för att motverka kränkande behandling i samband med verksamheten. Alla barn och elever har rätt att få hjälp av skolan om de upplever sig utsatta för kränkande behandling.

  Kränkning synonym

  Definitionen av kränkande behandling är enligt 6 kap 3 § skollagen ett uppträdande som utan att vara diskriminering kränker ett barns/elevs värdighet. Det kan till exempel vara nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjliganden eller slag och sparkar. Kränkningarna kan även bestå av utfrysning eller hot.


  Vad är trakasserier

 • Definition kränkande behandling enligt Skolverket Kränkande behandling är det begrepp som används i 6 kapitlet Skollagen. Med kränkande behandling avses ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (trakasserier eller sexuella trakasserier) kränker ett barns eller en elevs värdighet.
 • Vilka barn blir mobbade

  Arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är komplext. Ledning, pedagoger och andra som arbetar i skolan behöver kunskaper om hur problemen uppstår och hur de kan motverkas. I Skolverkets stödmaterial refereras till forskning om kränkningar och trakasserier och om hur skolor som lyckats bra har arbetat.

  Kränkande särbehandling av chef

   Kränkningar och mobbning. Mobbning definieras av Skolverket som "kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag." Mobbning kan vara fysisk som slag och knuffar men även psykisk, som exempelvis.