Adh vätskebalans

 • Vad är vätskebalans

 • Vilka faktorer påverkar vätskebalansen i kroppen

  Vätskebalansen påverkas av mängden vatten, salt och kalium som intas via föda och dryck och är balansen mellan kroppens vätska, natrium och kalium, och regleras av njurarna. Njurarnas aktivitet regleras fysiologiskt i sin tur av bland annat blodburna hormoner som utsöndras som svar på stimulering från autonoma nervsystemet. Innehåll.

  Adh hormon

   Study with Quizlet and memorize flashcards containing terms like Det sker alltid viss utsöndring av ADH, ADH - antidiures. Angiotensin II - vasokonstriktion av efferenta arteriolen. Aldosteron - Na+-resorption, K+-sekretion. ANP - minskad Na+ resorption --> minskad blodvolym, Stabilitet (homeostas) genom förändring and more.

  Vad är vätskebalans

  ADH/vasopressin SYNTES OCH FRISÄTTNINGADH syntetiseras i nucleus paraventricularis och supraopticus.Först går det ner till neurohypofysen där det lagras och väntar på signal om frisä som styr frisättning och syntes är känner av osmolaliteten i ECF och CSF och styr utifrån det törstförnimmelser och ADH-frisättning.

  Vätskebalans 1177

  Vid patologiskt resultat efter vätskekarens kan desmopressin (Minirin) ges för att skilja mellan ADH-brist eller njurskada. -Referensintervall/beslutsgräns: Serum: mosmol/kg. Urin: Törstprov (efter timmars vätskekarens) Vuxna: > mosmol/kg Desmopressintest/MinirintestBarn 1 år > mosmol/kg2 år > mosmol/kg3 år >
 • adh vätskebalans


 • Vilka organ påverkas och hur av vätskebalansen

  Vid för låg vätskenivå i kroppen utsöndras antidiuretiskt hormon (ADH) som får njurarna att ta tillvara den vätska som finns genom att koncentrera urinen. Omvänt reglerar ADH vätskebalansen vid för stort intag av vätska, genom att öka mängden urin.

   Vätskebalansen

  ADH påverkar njurarna i regleringen av kroppens vätskebalans. Hormonerna transporteras från hypothalamus i små vesiklar längs axonet och ackumuleras för att sedan släppas ut genom en aktionspotential genom exocytos.

  Vad är adh

 • Hypofysen stimulerar ADH-produktion till blodbanan; ADH påverkar njurarna: Ökad mängd vatten förs tillbaka in i blodbanan från primärurinen = Minskad urinmängd = Minskad vattenförlust; Fungerar även på motsatt vis: Ökad vattenmängd i blodbanan = ingen törst = minskad frisättning av ADH = ökad urinmängd. Styr ADH-frisättningen.
 • Hur regleras vätskebalansen

  I njuren talar man om detta när det gäller henles slynga där ämnen kan överföras mellan ned och uppgången. Vilka fysiologiska funktioner för vätske och elektrolytbalansen har följande hormon: ADH. skapas av nervceller i hypothalamus, stimulerar upptag av vätska genom att minska urinen.
 • Vad är adh