Vad betyder hållbarhet i vattenkraft produktion

Vattenkraft nackdelar

Vi fasar ut vår fossila produktion, investerar i förnybara energislag och skapar innovationer i form av nya energilagringsmetoder. Vattenfall producerar el och värme från många olika energikällor, inklusive vatten, vind, sol, biomassa, avfall, kärnkraft, kol och naturgas.

Vindkraftverk livslängd

Hållbarhet. Vi är fast beslutna att möjliggöra fossil frihet som driver samhället framåt. Syftet fungerar som en tydlig vägvisare för vår strategi och verksamhet där hållbarhetsfaktorerna är fullständigt integrerade. Vattenfalls strategi återspeglar FN:s mål för en hållbar utveckling, och sex av dessa mål har avgjorts vara de.

Alternativ till vindkraft

  Den hållbara vattenkraften. Vattenkraft är en viktig källa till energi - i Sverige står den för cirka 40 procent av den totala energiproduktionen. Tack vare reglerbarheten bidrar vattenkraften till att hålla priset och tillgängligheten på energi på en stabil nivå. Vattenkraften i Sverige.
 • vad betyder hållbarhet i vattenkraft produktion
 • Vattenkraften är därför en viktig
 • Förnybara energikällor

  Vad innebär en långsiktigt hållbar vattenkraft? En långsiktigt hållbar vattenkraft innebär att Sverige får till stånd en modern vattenlagstiftning i linje med EUs ramdirektiv, samt att all svensk vattenkraft har moderna miljötillstånd.

   Hur svensk vattenkraft ska

  Programmet Hållbar Vattenkraft (HåVa) syftar till att bidra till omställningen mot ett hållbart och förnybart energisystem genom forskning om och utveckling av tekniker, system, metoder och frågeställningar relaterade till vattenkraft.


  Vattenkraften är därför en viktig

 • Hur påverkar vattenkraft miljön? Vattenkraften är det främsta förnybara energislaget i EU som i stort sett inte medför några utsläpp som påverkar klimatet eller miljön under pågående produktion. Däremot uppstår utsläpp från byggnationen av kraftverk och när kraftverken underhålls.

 • – Vi har utvecklat

  Förnybar energi kommer från källor som hela tiden naturligt förnyas och inte kommer att ta slut. Fossilfritt betyder att elen inte produceras direkt från fossila bränslen som olja, kol eller gas. Kärnkraft är en fossilfri energikälla, men den är inte förnybar. Sol, vind, vatten och biobränsle är exempel på förnybara källor.

  Turbinen driver en generator

  Hållbar utveckling syftar till att de naturliga systemens förmåga att förse samhällen och människor med naturresurser och ekosystemtjänster upprätthålls. Begreppet hållbar utveckling började användas i större skala efter att Brundtlandrapporten släpptes Målet är att människans liv skall kunna genomlevas på en planet med.